Menu - taipeitokyonoho
Home » Menu
         
   
Donburi (Rice)
   
         
 


 
    Tuna Don (Marinated Raw Tuna on Sushi Rice) 15.95  
         
 
Spicy Tuna Don (Marinated Raw Spicy Tuna on Sushi Rice) 16.95  
         
    Unagi Don(BBQ Eel on Hot Rice) 15.95
 


 
    Oyaki Don(Deep Fried Chicken loin, Vegi & Egg on Hot Rice) 13.50
         
    Salmon Don(Marinated Raw Salmon on Sushi rice) 14.95
 
         
    Beef Don(Thin Slice Beef, Vegi & Egg on Hot Rice) 13.95